هر روز یک شانس دوباره است دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - معرفی مورد: مرگ داخل رحمی جنین در یک خانم باردار 16 ساله. IUFD

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه

From Class to Community


گزارش مورد:

بیمار خانم جوانی است شانزده ساله، G1P1AB0L0 ،

بارداری 32 هفته و گروه خونی o مثبت می باشد. طی سونوگرافی تصویر یک جنین بدون صدای قلب طی ده دقیقه در رحم دیده شد، حجم مایع امنیوتیک طبیعی بود و پرزانتاسیون جنین سفالیک بود. بدون دریافت اینداکشن جنین مرده خود را با زایمان طبیعی بدنیا می آورد و گواهی فوت صادر می شود، در تاریخ ... به دلیل دردهای پراکنده درناحیه زیر شکم و بدون هیچ خونریزی واژینال و ابریزش به پایگاه بهداشت روستای خود مراجعه نموده است.

جنین از ظهر روز قبل هیچ حرکتی نداشته است، طی سمع قلب جنین توسط پرسنل بهداشت صدایی شنیده نشد. بیمار به بیمارستان دزیانی منتقل می شود. طی تاریخچه ای که از بیمار گرفته می شود اظهار می کند که مادرش سابقه دیابت دارد، در تاریخ ...طی ازمایش ادرار بیمار گلوکوزوری 2+ داشته است اما سایر ازمایشات از قبیل تست های کبدی اش نرمال بود

طی ازمایش  FBS=294 گزارش می شود.

مشاوره داخلی انجام می شودکه طی آن پروتکل انسولین برای وی گذاشته می شود و قند خون وی هر شش ساعت چک شد:

در صورتی که قند خون 150-200 باشد تزریق  واحد انسولین رگولار
200-250 تزریق 4 واحد انسولین رگولار
250-300 تزریق 6 واحد انسولین رگولار
بالاتر از 300 تزریق هشت واحد انسولین رگولار به وی تزریق شد.

جسد نوزاد به خانواده تحویل داده شد.IUFD

death  intra uterine fetal

به مرگ جنین پس از هفته بیستم حاملگی ولی قبل از اغاز زایمان (1) یا جنین وزن بالای پانصد گرم  (2) گفته می شود. در هر سنی از دوران بارداری قابل مشاهده است .

از علل ان می توان به سه دسته علل مادری، علل جنینی، علل جفتی اشاره نمود (3).

عوامل ناشناخته ای نیز در مرگ جنینی سهیم می باشند. اختلالات مادر تنها سهم اندکی درمرگ های جنینی دارند از جمله این موارد شامل انتی بادی های انتی فسفولیپید، دیابت، اختلالات هیپرتانسیو، تروما، لیبر غیرطبیعی، سپسیس، اسیدوز، هیپوکسی، پارگی رحم، حاملگی پست ترم می باشد.

از علل جنینی می توان به ناهنجاری ها، عفونت ها، سوئء تغذیه، هیدروپس غیرایمنی،  ایزوایمونیوسیون انتی بادی اشاره کرد.

دکولمان جفت به عنوان شایعترین علت قابل شناسایی مرگ جنین می باشد و عوامل دیگر مثل عفونت های جفت و پرده ها و انفارکت های جفت نیز جزو علل جفتی می باشند(4).

علائم مرگ داخل رحمی جنین شامل:
متوقف شدن حرکات جنین، کوچک شدن پستان ها، کوچک شدن سایز رحم، پسرفت علائم ناشی ازحاملگی می باشد از نظر بالینی وقتی بیمار عدم حرکت جنین را گزارش می کند بویژه اگر رحم برای سن حاملگی کوچک باشد یا نسبت به معاینه قبلی اندازه اش کوچک باشد یا ضربانات قلب جنین را نتوان با دستگاه داپلر تشخیص داد باید به مرگ جنین شک کرد. حدود 80درصد بیماران در عرض دو تا سه هفته پس ازمرگ جنین، یه طور خود به خود وارد مرحله زایمان می شوند. در درمان زنانی که نمی توانند به طور خود به خود وارد مرحله زایمان شوند، اقدام فعال از طریق القا زایمان است.

استفاده از پروستاگلاندینE2 به صورت شیاف بیست میلی گرمی راه دیگری است که انجمن زنان و زایمان آمریکا ان را به منظور تحریک زایمان درحاملگی هایی که جنین در داخل رحم مرده است توصیه کرده است. پس از خروج کامل جنین مرده و تخلیه رحم، از انتی بیوتیک های وسیع الطیف استفاده می شود(5).

گفته شد سه عامل مادری، جنینی، جفتی درمرگ داخل رحمی جنین موثر است. یکی ازاین عوامل سن مادر است. ایمن ترین محدوده سنی برای باردرای و زایمان  20 تا 29سالگی می باشد. بارداری خارج ازاین محدوده همراه با اختلالاتی است.طی مطالعه ای که کجوری و همکارانش با عنوان بررسی عوامل خطرزای مرگ داخل رحمی جنین در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال های 76-80 داشت به این نتیجه رسید در زنان سن کمتر از 16 سال مرگ داخل رحمی 9.4 است که این عامل خطر مرگ جنین و نوزاد را چهار برابر افزایش می دهد (6).

در این کیس نیز مادر در سن 16سالگی باردار شده است. از جمله دیگر موارد علل مادری بیماری های زمینه ای مادر است که در مرگ جنین دخالت دارد.


در این کیس مهم ترین عامل مادری دیابت وی می باشد که متاسفانه قبل از زایمان تشخیص داده نشد.

در مطالعه ای که همت یار و همکاران در سال 1385 انجام دادند، ناهنجاری های مادرزادی شایع ترین علت جنینی، جداشدگی جفت شایع ترین علت جفتی و دیابت مادری شایع ترین علت مادری مرگ داخل رحمی جنین بود (7). در مطالعه ی دیگری که محمدبیگی و همکاران در سال 1386 انجام دادند، نشان داد که مرده زایی، ماکروزومی، زجر تنفسی، هیپوگلیسمی و یرقان نوزادی درزنان مبتلا به دیابت در دوران بارداری بیشتر از سایر زنان می باشد(8). اما در مطالعه ای که جهانفر و همکاران در سال (2005) انجام دادند دیابت مادر در دوران پریناتال را عامل موثری در مرگ داخل رحمی جنین به دست نیاوردند (9).

در بین بیماری های مادری دیابت و فشارخون از علل مهم مرگ جنین در داخل رحم هستند و بسیاری از موارد جداشدگی جفت ناشی از افزایش فشارخون مادر است.
لذا تاکید بر مراقبت های قبل از زایمان وکنترل ودرمان بیماری های مادر اهمیت ویژه ای در کاهش موارد مرگ های داخل رحمی جنین دارد (7).
اقدامات پیشگیرانه از دیابت جدا از عوارض شدید عصبی- کلیوی- اناتومیکی در همه مردم به ویژه در زنان باردار به دلیل عوارض و پیامدهای نامطلوب ان برروند زایمان ونوزاد ضروری است و تلاش همه جانبه ای را در خصوص مدیریت صحیح زایمان در چنین مادرانی را می طلبد(8).

منابع

1. رضایی طاهره، بررسی اثر  PGE2 به دو روش شیافت واژینال و آمپول در دفع جنین مرده در سن 14-28 هفته در زایشگاه قدس زاهدان در سال های 1375-76
2.آزاد رضا. بررسی اپیدمیولوژیک مرگ داخلی رحمی جنین و عوامل مساعد کننده ان در مادران حامله بستری شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه طی سال های 1375-78 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی، 1379

3. نانبخش فرزانه،بررسی فراوانی مرگ داخل رحمی جنین در بیمارستان دانشگاهی کوثر، مجله پزشكي اروميه، 1386؛ دوره 18، تابستان، شماره 2،ص 498-503
4. بارداری و زایمان ویلیامز، ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی و همکاران، ناشر-گلبان، جلدسوم، چاپ2001 ص 1075-1076

5. صلاح زهی، هدایت اله، پرستاری مادران و نوزادان، ناشر- گلبان، چاپ ششم، 1387ص 78

6. کجوری، مهوش، بررسی عوامل خطرزای مرگ داخل رحمی جنین در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال های 76-80، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1383؛ دوره 11، پاييز، شماره 42ص 550-543
7.همت یار، معصومه، فاضل سرجويي- ژاله ، عالي زاد- نيلوفر ، بررسی علل مرگ های داخل رحمی جنین، مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، 1385؛ دوره 10، تابستان، شماره 39، ص 73-69
8. محمد بیگی، ابوالفضل، بررسی ارتباط دیابت در دوران بارداری با عواقب نامطلوب حاملگی، فصلنامه علمی پژوهشی فیض، دوره یازدهم، شماره1، بهار1386
9. جهانفر و همکاران، ریسک فاکتورهای مرتبط با مرگ داخل رحمی جنین در ایران، مجله علوم پزشکی شیراز، جلد 6،شماره 3،2005

دانشجو: طاهره عباسی. کارآموزی در عرصه پرستاری مادران و نوزادان

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت ۱۸:۲۴ بعد از ظهر  توسط لیلا جویباری  |